Tallenes tale er øredøvende

Vestnes kommune har et sykefravær i første halvår 2020 på hele 10,2%, denne andelen økte til 10,4 i tilsvarende periode i 2021. Ifølge SSB var sykefraværsprosenten for hele landet i 2. kvartal 2020 på 5,85%, samme tall for kommunene her i landet var 7,4.

Dette viser at Vestnes kommune har et sykefravær som er 35% høyere enn resten av kommune-Norge.

Størst er legemeldt fravær innen helse og omsorg, og barnehager, på over 40 dager med 8% i andre kvartal 2021. Altså en god del av de sykemeldte er langtidssykemeldte.

Men det er eiendomsdrifta som har mest fravær første halvår i 2021, med hele 15,6%, rett bak Gardstunet og Tomrefjord Barnehage som har 16,1. Tett fulgt av Hellandtunet på 14,9.

Problemene med sykefravær har kommunen hatt i flere tiår. Hvert år er det stelt i stand såkalte dialogmøter der politikerne får møte enhetslederne. Men … Hvem vil klage på sin egen arbeidsplass til sin egen arbeidsgiver?

Når langtidssykefraværet er dominerende er det noe som er fundamentalt galt, og kommunestyret har alt ansvar. Men hva kan gjøres? Det er stadig mer å gjøre, på forholdsvis færre ansatte?

Vestnes kommunestyre har den totale oversikten over årsakene til fraværene, hvis ikke har de ikke peiling på hva de selv driver med. Så den saken er grei. Etter som jeg skjønner fra samtaler med ansatte innen helse og omsorg i denne og andre kommuner, så er det stadig færre på jobb, mens arbeidsbyrden stadig øker.

Hvorfor gjøres det så lite for å bedre situasjonen? Lite penger? Vel, rammeoverføringene fra staten, samt skatte og avgiftsinntektene de siste tjue årene økt laaaangt utover det prisøkningen i samme periode skulle tilsi. En skulle tro at det å investere i egne ansatte, var like lønnsomt i en kommune, som det er i private bedrifter? Det handler jo om kompetansebygging. Det er lite effektivt og direkte ulønnsomt å ha permanent en sjettedel av kompetansen sittende hjemme?

Også skolene opplever stadige innstramninger. Skal kommunen ha et skoletilbud folket vil ha, eller skal innbyggerne ta til takke med en nedskjæringsrammet budsjettskole? Det er en fallitterklæring for kommunen når privatskoler dukker opp der offentlige skoler er lagt ned.

Det nytter ikke å skylde på at lærenormen i skolene og bemanningsnormen innen helse og omsorg innebærer større utgifter, når det er snakk om enkeltmenneskets framtid. Skolene er, sammen med foreldrene, de viktigste aktørene å bidra til å bygge en plattform barnet kan stå trygt på gjennom hele livet. Sviktes det her, kan det få store konsekvenser livet ut. Det blir helt galt å legge ned skoler, samtidig som man bruker millioner på kommunal kosmetikk og bobilparkering.

Nei, dette går gal vei. Men nå har kommunestyret sjansen til å gjøre noe med det, på budsjettmøtet i desember.

Prioriter våre skoler, og helseinstitusjoner!


Publisert

i

av