Tresfjording

Engasjert

Sosialdemokrat

Skatteendringene 2015

Skatteendringene 2015Skatteendringene 2015

Endringer som vises på lommeboken. Dette er noen endringer i skatt, avgifter m.m.

Nederst finner du noen effekter av endringene.

Endringer i skattesatser, innslagspunkter ol

Bolig

Verdien på sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv) blir satt opp fra 60 % av markedsverdi til 70 % av markedsverdi.

For en bolig til 6 millioner kroner, og en ligningsverdi på 3,6 millioner kroner, innebærer dette en økning til 4,2 millioner kroner. Hvis du er i formuesskatteposisjon, betyr dette en skatteøkning på ca 5 000 kroner.

Fagforeningskontingent

Ingen endring. Fradraget er 3 850 kroner.

Finnmarksfradraget

Finnmarksfradraget øker fra 15 000 kroner til 15 500 kroner.

Foreldrefradrag

er uendret. Det er på inntil 25 000 kroner for første barn, 15 000 kroner for påfølgende.

Formuesskatt

Satsen går ned med 0,15 % fra 1 % til 0,85 %. Innslagspunktet økes fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner. For ektefeller vil fellesbeløpet gå opp fra 2 millioner kroner til 2,4 millioner kroner.

Se tabell lengre ned for å se effekten av dette.

Gaver

Fradraget økes fra 16 800 kroner til 20 000 kroner. Denne økningen gjør at det maksimale effekten av skattefradraget øker fra 4 536 kroner til 5 400 kroner.

Les mer om gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning.

Kjøregodtgjørelse

Øker fra 4,05 kroner per km til 4,10 for kjøring opp til 10 000 km i yrket. Satsen over dette er den samme med 3,45 kroner per kilometer.

Les mer om kjøregodtgjørelse

Minstefradraget

For lønnsmottakere er satsen den samme, 43 %. Maksimalt minstefradrag ble økt mer enn forventet lønnsvekst fra 84 150 kroner til 89 050 kroner (5,8 %). Du når det maksimale minstefradraget med en lønnsinntekt på 207 093 kroner.

Reisefradraget

Satsen i reisefradraget opprettholdes på 1,50 kroner per kilometer. Bunnfradraget økes fra 15 000 kroner til 16 000 kroner. Dette gir et skattetap på opp til 270 kroner.

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Skattefradraget for pensjonsinntekt som gis til AFP- og alderspensjonister, trappes noe ned. Skattefradraget skal fortsatt trappes ned mot uføreytelser, selv om ny uføretrygd og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn. Skattefradraget er 30 800 kroner.

Skatteklasse

Personfradraget i skatteklasse 2 er økt fra 72 000 kroner til 74 250 kroner.

I skatteklasse 1 er personfradraget økt fra 48 800 kroner til 50 400 kroner. Verdien av personfradraget i skatteklasse 1 er 13 608 kroner. I skatteklasse 2 er fradragsverdien 20 048 kroner. Verdien av skatteklasse 2 er egentlig forskjellen mellom klasse 1 og 2, som er på 6 440 kroner.

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med reglene som gjelder for inntektsåret 2014, inntil en ny ordning er på plass.

Toppskatt

Satsene i toppskatten endres ikke fra i fjor. Satsene er 9 og 12 %. Det første innslagspunktet for toppskatten økes mer enn forventet lønnsvekst og gir dermed lavere skatt. Innslagspunktet økes fra 527 400 til 550 550 kroner (det opprinnelige forslaget var 552 300 kroner. Det andre innslagspunktet økes med forventet lønnsvekst opp til 885 600 kroner.

Trygdeavgiften

Det er egentlig ingen endring i satsene for trygdeavgift. Uføretrygd vil fra 2015 få samme sats for trygdeavgift som på lønnsinntekter, men dette er egentlig ikke en del av statsbudsjettet for 2015. Dette er vedtatt for en god stund siden.

Dette er satsene:

  • Pensjon: 5,1 %
  • Lønn, og uføretrygdtrygd: 8,2 %
  • Selvstendig næringsdrivende: 11,4 %

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra 39 600 kroner til 49 650 kroner. Frikortet har da økt fra 40 000 kroner til 50 000 kroner.

Endringer i avgifter

De fleste avgiftene økes i tråd med den forventede inflasjonen på 2,1 %.

Bil: Drivstoffavgifter

Avgiftene på bensin og diesel øker ikke.

Bil: Engangsavgifter bil

Engangsavgiftene på bil øker med 2,1 %.

Det gjøres endringer for ladbare hybridbiler der fradraget i vekt øker fra 15 % til 26 %. I tillegg fjernes minsteavgiften på 3 713 kroner. Dette gjør ladbare hybridbiler klart billigere. Prisavslaget vil utgjøre 15 – 20 000 kroner på mange av de mest solgte modellene.

Engangsavgiften på veteranbiler settes til null.

CO2-fradraget for biler med utslipp fra null til 105 g/km øker med 50 kroner.

Bil: Omregistreringsavgiften

Omregistreringsavgiften blir satt kraftig ned, samtidig som det blir færre avgiftsklasser. For en personbil settes den maksimale omregistreringsavgiften ned fra 17 223 kroner til 5 800 kroner.

Omregistreringsavgiften 2015:

Personbiler 2015 til 2012 2011 til 2004 2003 og eldre
t.o.m. 1200 kg 3 800 2 500 1 500
Over 1200 kg 5 800 3 500 1 500

Privatleasing

Korteste leieperiode øker fra 3 til 4 år.

Campingvogn

Årsavgiften fjernes helt for campingvogner.

Elavgiften

Forbruksavgiften på strøm øker med ett øre i tillegg til den inflasjonsjusterte økningen. Forbruksavgiften øker defor fra 12,39 øre per kwh til 13,65 øre per kwh.

Med et forbruk på 20 000 kwh i året vil dette gi en avgiftsøkning på 200 kroner.

Fly

CO-avgifter på 0,48 øre per liter for innenriks kvotepliktig luftfart, og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.

MC: Engangsavgifter MC og snøscootere

Engangsavgiften på MC og snøscootere reduseres med et snitt på ca. 30 %.

Plastposer

Avgift på 1,50 kroner både for plast og papirposer gjelder fra 15.mars.

Andre endringer

Avgiftsfri innførsel av varer

Grensen for å betale mva ved innførsel av varer fra utlandet øker fra 200 kroner til 350 kroner. Kostnader til frakt og forsikring skal nå inkluderes i dette beløpet.

Inkassosatsen

Inkassosatsen øker fra 640 kroner til 650 kroner. En purring vil da øke fra 64 til 65 kroner.

Normrenten

Påslaget i normrenten øker fra 1,25 % til 1,65 %. Dette får effekt fra 1.mars.

Normrenten er den laveste renten i et arbeidsforhold uten å skattlegges som en rentefordel. Arbeidstakere med lånerente rett under dagens normrente vil da få en liten skatteskjerpelse.

Rentepåslaget i Lånekassen

Rentepåslaget for både fast og flytende rente på studielånet øker fra 1 % til 1,25 % fra 1. januar. Men de som bandt renten før 8. oktober kl 10:00, beholder gammelt påslag.

Adopsjon

Adopsjonsstøtten økes til 1 G (88 370 kroner).

Barnehage

Maksimalprisen settes opp fra 2 405 kroner til 2 580 kroner fra 1. mai. Kommunene kan ikke sette høyere satser.

Rabattordningen blir forbedret ved at maksimal betaling kuttes fra 7 til 6 % av husholdningens inntekt for første barn.  Inntektsgrensen heves fra 405.000 kroner til 473.000 kroner.

Borteboerstipend

Behovsprøving av borteboerstipend fjernes.

Engangsstønad

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon økes fra 38 750 kroner til 44 190 kroner.

Uføretrygd

Fra årsskiftet har trådte uførereformen i kraft. Uføretrygd skal nå beskattes som lønn, skattebegrensningsreglene bortfaller. Blant annet betyr dette at uføretrygden skal skattlegges med en trygdeavgift som lønn (8,2 %), tidligere var trygdeavgiften på 5,1 %. Dette er en økning på 3,1 prosentpoeng. Uføretrygden økes slik at det kompenseres for dette.

Uføretrygdede som har hatt store renteutgifter ville kunne ha kommet dårligere ut (de hadde høy effekt av fradraget på grunn av skattebegrensningsregelene). Her er det laget en overgangsordning over 3 år som gjør at denne gruppen taper mindre enn den ellers ville gjort.

Virkningene

Endringer i skatt på inntekt

Dette er endringene som de enkelte lønnstrinnene får mellom de to ulike skatteårene. Her er skattesystemene inflasjonsjustert og lønnsjustert slik at de er direkte sammenlignbare.

Du kan også regne ut hva dette betyr for deg med en egen endringskalkulator.

Grunnen til den store letten for en lønn på 50 000 kroner er økningen i frikortgrensen.

Disse tallene tar ikke hensyn til endringene i formuesskatten. De står nedenfor.

Lønn Endring
50 000 -2 513
100 000 3
200 000 -497
300 000 -552
400 000 -552
500 000 -552
600 000 -1 053
700 000 -1 053
800 000 -1 053
900 000 -1 053
1 000 000 -1 053

Endringer i formuesskatten

Disse endringene gjelder for en ugift, som hadde et fribeløp på 1 million kroner i 2014, som økes til 1,2 millioner kroner i 2015. Med en formue på 1,2 millioner kroner, gir dette en lette på 2.000 kroner.

For dem med en formue på 100 millioner kroner blir letten på 249 000 kroner.

Endring for enslige
Formue 2014 2015 Forskjell
1 000 000 0 0 0
1 200 000 2 000 0 -2 000
1 500 000 5 000 2 550 -2 450
2 000 000 10 000 6 800 -3 200
3 000 000 20 000 15 300 -4 700
5 000 000 40 000 32 300 -7 700
10 000 000 90 000 74 800 -15 200
100 000 000 990 000 839 800 -150 200
1 000 000 000 9 990 000 8 489 800 -1 500 200
Endringer for ektefeller
Formue 2014 2015 Forskjell
2 000 000 0 8 500
2 400 000 4 000 0 -4 000
3 000 000 10 000 5 100 -4 900
4 000 000 20 000 13 600 -6 400
5 000 000 30 000 22 100 -7 900
10 000 000 80 000 64 600 -15 400
100 000 000 980 000 829 600 -150 400
1 000 000 000 9 980 000 8 479 600 -1 500 400

 

Skatteøkninger på grunn av manglende justeringer

Det er noen satser som ikke øker i takt med inflasjonen, eller lønnsøkningen slik de egentlig skulle ha gjort. Dette gir i praksis en liten økning i skatten.

Manglende justeringer Tap
Pr. barn du får barnetrygd for 244
Fagforeningskontingenten 33
Foreldrefradraget (etter barn) 142
Enslige forsørgere 277

 

Barnetrygden står fast på 970 kroner i måneden. Fagforeningskontingenten står fast på 3 850 kroner. Foreldrefradraget står fast på 25 000 kroner, og 15 000 kroner for de påfølgende. Fradraget for enslige forsørgere står fast på 48 804 kroner.

Marginalskatter i 2015

Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 49.650 0,0 %
Trinn 2 49.650 – 69.650 25,0 %
Trinn 3 69.651 – 88.421 8,2 %
Trinn 4 88.421 – 207.326 23,6 %
Trinn 5 207.327 – 550.550 35,2 %
Trinn 6 550.550 – 885.600 44,2 %
Trinn 7 885.600 47,2 %

 

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2015 vs 2014

Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatte- og avgiftsberegning 2015

Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Skatteberegning 2015

Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2015

Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Kilde nettavisen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.