Klimanøytralitet, et spill for galleriet?

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt som et mål å være klimanøytral innen utgangen av 2030, samt kutte 55% på ikke kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dette målet reiser en del spørsmål.

Først; Hva er klimanøytralitet?

En enkel definisjon er at en klimanøytral aktivitet fanger opp like mye CO2 som den slipper ut. Dette betyr at kommunen vår i 2030, må fange inn det den slipper ut. Vil dette medføre at absolutt alt utslipp og fangst av klimagasser må måles og innrapporteres? Hvordan måle utslippene her i huset?

Hvordan skal utslippene fra våre biler, verft og landbruk m.m., måles? Skal man måle utslippene fra traktoren og rapportere inn resultatet? Eller gjør man et estimat? Skal målingene danne grunnlaget for en eventuell miljøskatt, slik at kan man med god samvittighet glemme det hele, eller skal utslippene faktisk fanges inn og nøytraliseres? Kan man avtale seg bort fra dette?

Hvordan skal man garantere at tilsvarende mengde klimagasser blir fanget og nøytralisert?

Hvem driver CO2 fangst i Vestnes kommune?

Jeg er redd dette blir en slags «betal og bli ferdig med det»-stilling.

Ifølge tall fra Miljødirektoratet var utslippene av klimagasser i Vestnes kommune på ca. 60 000 tonn CO₂-ekv i 2021. I Ålesund kommune var utslippene på ca. 350 000 tonn. Begge opp over 20% fra året før. Tilsvarende tall for hele fylket var på nesten 2,5 millioner tonn.

Hvordan skal Vestnes kommune, eller Møre og Romsdal Fylkeskommune for den saks skyld, fange og nøytralisere utslippene i sine områder? Hvor store er tilsigene av klimagasser fra våre nabokommuner?

Ifølge et skriv fra Klimastiftelsen lagres 46% av utslippene i atmosfæren. Resten tas opp av planter og havene. Det meste av dette er fra fossile brensler, men også sementproduksjon, landbruk og avskoging fører til at karbon som er bundet i ulike former slippes ut. Det betyr at det her i kommunen må fanges inn nærmere 30 000 tonn CO2 hvert år.

På verdensbasis har utslippene mer enn firedoblet seg de siste 70 åra. Hva med de neste 70? Det slippes ut ca. 34 milliarder tonn hvert år. Hvordan skal vi nøytralisere slike mengder? I løpet av ett år?!? Hvor mye CO2 utslipp vil produksjonen og driften av fangstmaskinene utgjøre?

Jo mer jeg graver i dette, jo mer kommer tvilen frem. Norge slapp ut 7,6 tonn CO2 per innbygger i 2021. I framtida vil behovet for energi, trafikk, industri og landbruk øke mer enn det har gjort frem til i dag.

Klarer vi dette da? Jeg har mine tvil!

Øyvind Granberg
Engasjert Sosialdemokrat


Publisert

i

av

Stikkord: