Vestnes og reduseringen av AGA

Det er ikke godt når man får slike sjokk som dette. Plutselig smeller bomben. Finansdepartementet tar gevinsten etter flere års forhandlinger der Vestnes Kommune har blitt innrømmet en lavere arbeidsgiveravgift. Sjokk … eller?

Gjennom tiden som har gått siden arbeidet med å få nedsatt AGA, har jeg snakket med kommunestyrerepresentanter fra flere partier, ja også folk innen administrasjonen, og ingen har gjennom disse årene nevnt muligheten for denne innkortingen av rammeoverføringene skulle kunne skje. Noen som burde vite, visste åpenbart ikke, men det er faktisk flere pekepinner om nettopp dette på nettet.

Vestnes kommune er en av 31 DA-kommuner, Differensiert Arbeidsgiveravgift, og i Stortingsproposisjon 118 – 2013-2014 på side 2 står følgende:

For at reduksjonen i arbeidsgiveravgift over tid skal virke nøytralt for
kommunene, vil regjeringen i statsbudsjettet for 2015 komme tilbake med forslag om justering av kommunenes inntektsrammer.

Det er nesten utrolig at de som har arbeidet med saken i så mange år, ikke har plukket opp denne antydningen og tatt det med i betraktningen når budsjettforhandlingene starter. Det var nok den blå regjeringen som i sin iver til å stramme inn på visse områder for å gi skattelette på andre, som ligger bak en slik formulering.

Dette er også nevnt i Kommuneproposisjonen 2015 på side 90 er følgende å finne:

Skjønnsrammen til kommunene i 2015 vil derfor bli justert ned i tråd med størrelsen på avgiftslettelsen for de kommunene som har fått kompensasjon gjennom skjønnsmidlene.

Dette betyr at visse innstramminger tilsvarende nabolaget 13 mill. kroner skal skje. Derfor blir det nok noen upopulære forslag lagt på bordet i de nærmeste månedene.

  • Vil eiendomsskatten økes?
  • Vil skolestrukturen endres?
  • Vil det blir flere nedskjæringer innen helse og omsorg?

En ting er sikkert at dette tidligere varslede «sjokket» kom på et noe ugunstig tidspunkt, men for industrien i kommunen er det et stort pluss. Dermed er den langsiktige effekten der, tross alt.

Vestnes  kommune er akkurat kommet seg ut av ROBEK-lista, og har selvfølgelig ikke verdens beste økonomi. Å starte valgåret med så mye mindre penger i kassa kan blir en hard nøtt å knekke. Vil vi igjen havne på den fryktede lista?

Likeså har de blå i regjeringen forsert kommunereformen ved å sette ganske stramme tidsremmer for når sammenslåingene skal skje. Det er brukt både gulerot og pisk. Problemet er mangesidig og ikke klargjort på en dag eller to. Her må det grundige undersøkelser til. Men har vi egentlig noe valg når det gjelder hvem vi skal slå oss sammen med? Hvem vil slå seg sammen med oss, mon tro?

… og alt dette i et valgår.

Nei, det skal ikke være enkelt.

 

Oppdatering

Vestnes kommune oppfordrer Stortinget om ikke gjennomføre trekket i overføringene.

 Vestnes formannskap oppmodar Stortinget om ikkje å gjennomføre trekk i rammeoverføringane frå 2015 for kommunane som fekk endra arbeidsgjevaravgiftssone frå 1.juli 2014. Vestnes formannskap ber om at det vert gjennomført ein grundig politisk debatt i Stortinget før så omfattande grep vert gjort.