Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

.Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022.

Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid.

Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt under 20 km/t. Ved 90 km/t blir overfartstiden på samme strekning ca. litt under 8 minutt. Så for hvert kjøretøy blir tidstapet 35 – 8 = 27 minutter.

MA krysser ikke fjorden fra Furneset, men fra Vik ved Tomrefjord. Distanse fra Vik til Molde er planlagt til 15km under fjorden, og deretter 11 km til Molde. Totalt ca. 26 km. Det tar altså 35 minutt med ferge og 18 minutter med bil via Møreaksen. Dette utgjør et tidstap på ca. 17 minutter. Det er pr. kjøretøy. Med en ÅDT på 2303 blir tidstapet i reisetid ca. 652 timer pr. dag. Timer med lønn.

På denne fergeruta er det i snitt ca. 8 minutt i ventetid. Tilsiget av biler til neste ferge begynner straks den forrige legger fra. Så i snitt kan en si at hvert kjøretøy venter halve tiden mellom to fergeavganger. Det blir ca. ti minutter, men vi ser 8 for variasjonenes skyld. Dette gir et tidstap på 8*2303 = 307 timer pr. dag.

Dette antyder at hver dag taper de reisende 652+307=959 timer bare på strekningen Vestnes-Molde. Gjennom ett år er tidstapet ca. 350 000 timer bare på denne ene fergestrekningen.

Gjennomsnittlig månedslønn i Norge er, ifølge SSB, i 2023 på 50 790 kroner. Med 35 timers arbeidsuke blir det ca. 370 kroner i timen. Tidstapet på fjordkryssingen er i dag som vist ovenfor på 350 000 timer i året. Ganger man det med snitt timelønn på 370 kroner, kan tidstapet representere et verditap på ca. 130 millioner kroner i året bare på denne strekningen.

Legger man de 20 mest trafikkerte rutene til grunn så blir gjennomsnittstallene nesten de samme. Så for dette tankeeksperimentet kan man rett og slett gange tidstapet over Romsdalsfjorden med antall fergesamband i landet, nemlig p.t. 128. Det blir et tap på et ca. 14 milliarder i året bare i lønnskostnader blant de reisende.

I tillegg kommer kostnader tilknyttet kjøretøy, handel og vandel mm., men det blir for komplisert å ta opp her.

Uansett så viser dette tankeeksperimentet at reisende med bil over Romsdalsfjorden utgjør store tap for bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet som sådan.

Hva så med Møreaksen og kostnader tilknyttet bruken av denne for bilistene. Disse kostnadene består for det meste av bompenger. Erfaringstall fra bompengesatsene her i landet, ligger på ca. 3 kroner kilometeren. Med en ÅDT på 2303 og en strekning på 26 kilometer blir kostnadene for de reisende på Møreaksen ca. 65 millioner. Dette tallet tilsier ikke fortsatt fergedrift.

Lønnsforbruket ved å benytte Møreaksen som tar ca. 17 minutter å kjøre, blir omtrent halvert i forhold til ferge. Altså et tap på ca. 7 milliarder.

Som en konklusjon kan man antyde at MA vil spare de reisende for 7 milliarder i året. Ser man denne summen i forhold til fjordkryssingens levetid, så er det ganske tydelig at det lønner seg samfunnsmessig å bygge Møreaksen.


Publisert

i

av